Ontwikkeling binnen de facilitaire branche

Duurzaamheid, innovatie, aantrekkelijk werkgeverschap, productiviteit, samenwerken en integraliteit… Het is een kleine greep uit veelgehoorde thema’s die op dit moment spelen binnen de facilitaire wereld.

Het laat tevens de toegevoegde waarde zien die FM-organisaties leveren aan het primaire proces en dát in een omgeving met een steeds mondigere eindgebruiker en grote onderlinge diversiteit. Bovendien dienen FM-organisaties dit te realiseren in een omgeving waarbij sprake is van afdelings- en organisatie-overschrijdende samenwerkingen.

Facilitair Managers ervaren dat de toenemende eisen die aan FM worden gesteld steeds complexer worden, maar ook explicieter doordringen in de wijze van bedrijfsvoering. Maar ook in hoe de verhoudingen met andere organisaties en stakeholders in het facilitaire domein georganiseerd moeten worden. Daar staat tegenover dat de potentiële invloed en waarde van FM op het functioneren van de totale organisatie nog nooit zo groot is geweest als nu. Het ideale moment voor een diepgaande verandering.

De uitdagingen binnen de facilitaire markt vragen van ons om volwaardig samen te werken, zodat we in samenhang onze facilitaire omgeving weten te ontwerpen en managen. De manier waarop we nu Facilitair Management inrichten is simpelweg niet opgewassen tegen alles wat op ons afkomt. Stiekem weten we dit, en natuurlijk willen we dit ook veranderen, maar de vraag is: hoe geven we deze ontwikkeling vorm?

“Onze facilitaire uitdagingen vragen om nieuwe vormen van samenwerken, besturing, ontwerp en rolverhoudingen en contracten” 

De verleiding is groot de genoemde gezamenlijke uitdaging te beantwoorden vanuit traditionele visies en instrumenten. Er is echter een bredere kijk op regie/besturing en samenwerken nodig, waarbij de wereld van de rationele bedrijfsvoering wordt gecombineerd met de sociale wereld (de wereld van betekenisvolle samenwerking).In deze wereld staan de belangen van stakeholders centraal, zodat men in eigenaarschap de waarde kan leveren zoals dit is bedoeld.

Om richting te geven aan de wijze waarop ‘modern’ Facilitair Management wordt vormgegeven, heeft FM een praktisch en algemeen geaccepteerd kader nodig. Hiermee kunnen we samen de uitdagingen van morgen aan. We spreken van een shift waarbij onze oriëntatie en verhouding noodzakelijkerwijs verandert.

We hebben de afgelopen twee jaar dan ook heel hard gewerkt aan hoe het FM-domein van nu, zich naar een Next Level kan ontwikkelen. In deze twee jaar hebben we van de praktijk van de deelnemende organisaties en experts mogen leren. We hebben deze mensen in werkateliers, experimenten, interviews, seminars, workshops en deeltrajecten ontmoet. Voor het beeld: we hebben met meer dan 20 organisaties (ook buiten Next Level FM) onze inzichten getoetst en toegepast. Daarbij met meer dan 200 professionals gewerkt. Daarnaast hebben we met sociologen, psychologen, innovatie experts, professoren, opleiders, mediators, juristen, ontwerpers, organisatieadviseurs, ondernemers, FM-managers, en vele andere experts op verschillende deelgebieden delen van de ‘Next Level- puzzel’ besproken, ontdekt en ontwikkeld. 

De rode draad is steeds dat er een balans gezocht zal moeten worden tussen enerzijds beheersing en anderzijds ontwikkeling door veel aandacht te hebben voor procesafstemming, vakmanschap,  professioneel samenwerken tussen organisaties, oplossingsgericht (progressiegericht) besturen en ontwerpen vanuit FM-kennis.

Inmiddels is het beeld van wat we onder een Next Level organisatie is verstaan steeds concreter. Vanuit de deelnemers wordt expliciet aangegeven dat Next Level FM-organisaties anders functioneren en andere dingen doen dan de meer traditionele FM-organisaties. De deelnemers aan Next Level FM geven aan dat Next Level organisatie. Dit anders hebben we uitgewerkt in een Next Level FM Raamwerk welke wordt ondersteund met modules, inzichten instrumenten die samen met de deelnemers en betrokken experts zijn gemaakt. <Onderwerpen>

Hoe werkt het platform?

Het platform kent een evenwichtige verdeling tussen op- drachtgevers en opdrachtnemers. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, en vraagt om een professionele, maar vooral nieuwsgierige houding.

Deelnemers van Next Level Facility Management leveren hun bijdrage door thema’s aan te reiken voor het jaarpro- gramma van het platform. Thema’s die voor hen van belang zijn om nader te doorgronden en te komen tot toepasbare handvatten. Op basis van de aangeleverdethema’s (de input vanuit de deelnemers) komt het platform als resultaat met een concrete leergang om de gekozen thema’s binnen het jaarprogramma te begrijpen en te leren van experts en best practices, ook buiten de FM branche. Vanuit de leergang wordt een doorvertaling gemaakt naar toepasbare hand- vatten en technieken (dat kunnen bijvoorbeeld methodes zijn, een onderzoek of een werkwijze) die iedereen op eigen kracht kan toepassen in de eigen organisatie. Organisaties hebben hun eigen identiteit en manier van werken. Het is dan ook niet mogelijk om een werkwijze of model voor de gehele branche te ontwikkelen. Het platform richt zich daar- om op het ontwikkelen van handvatten, zodat organisaties in staat zijn om zich zelfstandig thema’s eigen te maken en deze te implementeren in hun eigen context, op een manier die hen past. Waar nodig zijn de handvatten gevalideerd en/of aangevuld vanuit de samenwerkingen die we het platform heeft met experts en kennisinstellingen.

We hebben de afgelopen twee jaar dan ook heel hard gewerkt aan hoe het FM-domein van nu, zich naar een Next Level kan ontwikkelen. In deze twee jaar hebben we van de praktijk van de deelnemende organisaties en experts mogen leren. We hebben deze mensen in werkateliers, experimenten, interviews, seminars, workshops en deeltrajecten ontmoet. Voor het beeld: we hebben met meer dan 20 organisaties (ook buiten Next Level FM) onze inzichten getoetst en toegepast. Daarbij met meer dan 200 professionals gewerkt. Daarnaast hebben we met sociologen, psychologen, innovatie experts, professoren, opleiders, mediators, juristen, ontwerpers, organisatieadviseurs, ondernemers, FM-managers, en vele andere experts op verschillende deelgebieden delen van de ‘Next Level- puzzel’ besproken, ontdekt en ontwikkeld. 

De rode draad is steeds dat er een balans gezocht zal moeten worden tussen enerzijds beheersing en anderzijds ontwikkeling door veel aandacht te hebben voor procesafstemming, vakmanschap,  professioneel samenwerken tussen organisaties, oplossingsgericht (progressiegericht) besturen en ontwerpen vanuit FM-kennis.

Inmiddels is het beeld van wat we onder een Next Level organisatie is verstaan steeds concreter. Vanuit de deelnemers wordt expliciet aangegeven dat Next Level FM-organisaties anders functioneren en andere dingen doen dan de meer traditionele FM-organisaties.

Dit anders laat zich in de kern vertalen naar: In de kern onderzoeken/doorleven Next Level-organisaties de behoefte van de gebruikers en organisaties vanuit de betekenis van het facilitaire domein.  Om vervolgens vanuit vakmanschap de oplossingen te vinden binnen de beschikbare middelen/kaders, zodat de organisatie en gebruikers dat krijgen wat nodig is. U zult denk dat doe ik al maar, en dat is ook zo. Deelnemers geven aan dat juist de oriëntatie van het doen verschuilt. De onderstaande tabel laat dit zien:

We hebben de afgelopen twee jaar dan ook heel hard gewerkt aan hoe het FM-domein van nu, zich naar een Next Level kan ontwikkelen. In deze twee jaar hebben we van de praktijk van de deelnemende organisaties en experts mogen leren. We hebben deze mensen in werkateliers, experimenten, interviews, seminars, workshops en deeltrajecten ontmoet. Voor het beeld: we hebben met meer dan 20 organisaties (ook buiten Next Level FM) onze inzichten getoetst en toegepast. Daarbij met meer dan 200 professionals gewerkt. Daarnaast hebben we met sociologen, psychologen, innovatie experts, professoren, opleiders, mediators, juristen, ontwerpers, organisatieadviseurs, ondernemers, FM-managers, en vele andere experts op verschillende deelgebieden delen van de ‘Next Level- puzzel’ besproken, ontdekt en ontwikkeld. 

Bij Next Level FM gaat het in de kern om oplossingen te vinden om zo tot veranderingen en ontwikkeling te komen die door de Next Level FM-deelnemers noodzakelijk wordt geacht om meer waarde te creëren vanuit de eigen rol. Next Level FM ontwikkelt werkwijzen, visies en hulpmiddelen om FM-professionals een richtsnoer te bieden om zich binnen de eigen context en organisatie blijvend te ontwikkelen.

Op dit moment zijn zes onderwerpen binnen Next Level uitgewerkt:

  • Keten en netwerksamenwerking
  • Contracteren op Partnerschap
  • Besturen op waarde
  • Conflict Competent Samenwerken in FM
  • De rol van FM in het ontwerpen van werkomgevingen
  • In zeven praktische stappen naar Next Level

De inzichten die de deelnemende organisaties opdoen wordt breder beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld via handboeken of via opleidingen die via het Inspiration & Learning Center van FMN worden aangeboden.